MINI Jackpot

0
0
0
.
0
0
0
,
0
0

MIDI Jackpot

0
0
0
.
0
0
0
,
0
0

MAXI Jackpot

0
0
0
.
0
0
0
,
0
0

GRAND Jackpot

0
0
0
.
0
0
0
,
0
0

Pravila nagradne igre Crazy Slot Game Deluxe

Na temelju članka 69. Zakona o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14, 143/14) i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (NN 08/10) društvo Interigre d.o.o., Karlovačka cesta 36b, Zagreb donijelo je:
PRAVILA NAGRADNE IGRE
,,Crazy slot game - Deluxe“
KLASA: UP/I-460-02/18-01/24
URBROJ_ 513-07-21-01/18-03

NAZIV, PRIREĐIVAČ, SVRHA VRIJEME I MJESTO ODRŽAVANJA
Članak 1.
(1) Naziv nagradne igre je: „Crazy slot game - Deluxe“ 
(2) Priređivač nagradne igre je društvo Interigre d.o.o., Karlovačka cesta 36b, Zagreb, OIB: 579300981912
(3) Svrha priređivanja nagradne igre je promidžba Grand Casina Admiral, poduzeća Interigre d.o.o.
(4) Nagradna igra se održava od 02.02.2018. – 27.04.2018. godine. 
(5) Nagradna igra se održava na području grada Zagreba, u Grand Casinu Admiral, Rudeška cesta 140, Zagreb.

OBJAVA PRAVILA I DOBITNIKA
Članak 2.
(1) Pravila nagradne igre (u daljnjem tekstu: Pravila), uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma izdavanja suglasnosti Ministarstva financija bit će objavljena na Facebook stranici Priređivača nagradne igre https://www.facebook.com/grandcasinoadmiral/

UVJETI SUDJELOVANJA
Članak 3.
(1) U nagradnoj igri može sudjelovati svaka punoljetna osoba koja za vrijeme trajanja nagradne igre ispuni uvjete potrebne za sudjelovanje u istoj.
(2) Pravo sudjelovanja imaju svi igrači koji petkom od 20:00-24:00h igraju unaprijed određene slot aparate ili slot igre:
- 02.02.2018. - CRAZY SLOT GAME - "Asian Fortune" concurve
- 09.02.2018. - CRAZY SLOT GAME - "Ainsworth"
- 16.02.2018. - CRAZY SLOT GAME  - "Amazon's Diamonds"
- 23.02.2018. - CRAZY SLOT GAME -  "PANTHER ROULETTE II"
- 02.03.2018. - CRAZY SLOT GAME - "Asian Fortune" concurve
-  09.03.2018. - CRAZY SLOT GAME - "Ainsworth"
- 16.03.2018. - CRAZY SLOT GAME - "Amazon's Diamonds"
- 23.03.2018. - CRAZY SLOT GAME - "PANTHER ROULETTE II"
- 30.03.2018. - CRAZY SLOT GAME - "Asian Fortune" concurve
- 06.04.2018. -  CRAZY SLOT GAME - "Ainsworth"
- 13.04.2018. - CRAZY SLOT GAME - "Amazon's Diamonds
- 20.04.2018. - CRAZY SLOT GAME - "PANTHER ROULETTE II"
- 27.04.2018. - CRAZY SLOT GAME - "Asian Fortune" concurve
(3) Svaki sudionik nagradne igre svojim sudjelovanjem u njoj potvrđuje upoznatosti prihvaćanje ovih Pravila.
(4) U nagradnoj igri nemaju pravo sudjelovanja zaposlenici Priređivača i članovi njihove uže obitelji (roditelji, supružnici, djeca, sestre i braća), zaposlenici i članovi uže obitelji (roditelji, supružnici, djeca, sestre i braća) zaposlenika trgovačkih društava povezanih sa Priređivačem te osobe koje imaju zabranu korištenja usluga automat kluba i boravka u prostoru casina.

SUDJELOVANJE U PROMIDŽBI
Članak 4.
Svaki sudionik sudjelovanjem u Nagradnoj igri prihvaća svojevoljno i bez ikakve prisile pristaje i ovlašćuje Priređivača da u promidžbene svrhe koristi u bilo kojem mediju (TV , radio, Internet, tisak itd.) u neograničenom broju zapisa o njegovom sudjelovanju i/ili dobitku u nagradnoj igri bez ikakve naknade, tj. da navodi i objavljuje njegovo ime i prezime, dobitak, fotografije i/ili video zapise.

ODVIJANJE NAGRADNE IGRE
Članak 5.
Nagradna igra odvija se na sljedeći način:
· Nagradna igra sastoji se od 13 tjednih izvlačenja, po dva izvlačenja u večeri. 
· Izvlačenja se oodržavaju petkom u 22:00h i 24:00h na sljedeće datume:
02.02.2018., 09.02.2018., 16.02.2018., 23.02.2018., 02.03.2018., 09.03.2018., 16.03.2018., 23.03.2018., 30.03.2018., 06.04.2018., 13.04.2018., 20.04.2018., 27.04.2018.
· Nagradno izvlačenje započinje u četvrtak 02.02.2018. u 22:00h, a završava u četvrtak 27.04.2018. sa završetkom zadnjeg izvlačenja koje počinje u 24:00 sata.
· Za sudjelovanje u nagradnom izvlačenju potreban je kupon.
· Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri imaju svi igrači koji na navedene datume od 20:00 - 21:45h te od 22:00 - 23:45h igraju unaprijed određene slot aparate ili igre. 
· Osoblje u tom vremenskog periodu izdaje igračima pravovaljani kupon koji se sastoji od praznih polja u koja se upisuju ime i prezime. 
· Svaki igrač koji igra na unaprijed određenim aparatima ili igri ima pravo na osvajanje jedan kupon u svakom krugu izvlačenja.
· Igrači ispunjeni kupon stavljaju u bubanj iz kojeg se izvlači po jedan kupon u 22:00h i 24:00 h.
· Ispunjeni kupon moguče je ubaciti najkasnije 15min prije svakog izvlačenja.
· Odabrana osoba Priređivača izvlači kupon te u svakom krugu izvlačenja čita ime i prezime sudionika koji osvaja kupon u iznosu 300,00 kn iskoristivih isključivo za igru na slot aparatima.
· Sudionik koji je prozvan mora se pojaviti pred Komisijom Priređivača gdje se vrši izvlačenje. Ukoliko se izvučeni sudionik ne javi u roku od 60 sekundi nastavlja se s izvlačenjem dok se ne izvuče sudionik koji udovoljava pravilima i koji se pojavi u zadanom roku. Sudionik koji udovoljava pravilima predaje važeću osobnu iskaznicu kako bi se prema ostalim navedenim podacima utvrdio identitet sudionika, odnosno potvrdilo da je on vlasnik izvučenog kupona. Ukoliko je sve ispravno, sudionik ima priliku osvojiti nagradu. 
· Sudionik nagradne igre treba prisustvovati izvlačenju te kod sebe mora mati osobnu iskaznicu. Ukoliko dobitnik bude izvučen, a nije prisutan izvlačenju, automatski se taj kupon poništava i izvlači drugi dobitnik.
· Ako igrač nije prisutan na izvlačenju a kupon sa njegovim imenom bude izvučen, druga osoba ne može u ime dobitnika iskoristiti kupon. U slučaju pokušaja otuđenja kupona od strane igrača i ako mu se kuponi nalaze ububnju, isti će biti sankcioniran zabranom sudjelovanja u nagradnoj igri i svi njegovi kuponi će se smatrati nevažećim. Također, u slučaju da izvučeni kupon ne sadrži sve podatke iz st.1. ovog članka bit će izvučen drugi dobitnik.
· Kuponi se smatraju važečima ako su čitko popunjeni. Kuponi ne smiju biti označeni (oštećeni, pošarani itd.) ni na koji način jer se u protivnom takvi kuponi smatraju nevažećima.
· Nagrada se uručuje dobitniku, upisuju se podaci o dobitniku.
· Nagrade nisu zamjenjive za novac i nisu prenosive na druge osobe.

NAGRADNI FOND
Članak 6.
Nagradni fond se sastoji od sljedećih nagrada prema vrijednostima u tablici:
KOLIČINA: 26
VRSTA (OPIS) NAGRADE: 300,00 kn promotivni tiket
POJEDINAČNA CIJENA NAGRADE: 300,00 kn
UKUPNA CIJENA NAGRADE: 7.800,00 kn          
UKUPNA VRIJEDNOST   NAGRADNOG FONDA : 7.800,00 kn
SLOVIMA: sedamtisućaosamsto   kuna
SVI IZNOSI   NAVEDENI U TABLICI UKLJUČUJU POREZ NA DODANU VRIJEDNOST

NADGLEDANJE IZVLAČENJA
Članak 7.
(1) Priređivač imenuje tročlanu komisiju, koja će nadgledati ispravnost izvlačenja nagrada.
(2) Komisija će nakon završetka u propisanom roku o tijeku izvlačenja i dobitnicima sastaviti Zapisnik i dosatviti ga nadležnom tijelu i Priređivaču.

NAČIN I UVJETI IZVLAČENJA
Članak 8.
(1) Tijekom izvlačenja svaki sudionik nagradne igre može biti izvučen samo jednom u danu izvlačenja. Ukoliko bi ista osoba bila izvučena ponovno, nakon što je već imala priliku osvojiti nagradu u istom danu izvlačenja automatski gubi pravo na igru te Priređivač nastavlja sa izvlačenjem dok ne izvuče kupon sudionika koji u tom danu izvlačenja nije imao priliku osvojiti nagradu.
(2) Dobitnik/ca se, na zahtjev Priređivača,mora identificirati važečom osobnom ispravom.
(3) Preuzimanjem nagrade prestaju sve daljne obveze Priređivača nagrade prema Dobitniku.
(4) U slučaju da su u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagardnoj igri sudjelovalo osoba.

PREKID NAGRADNE IGRE
Članak 9.
Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Igrači o prekidu nagradne igre biti će obaviješteni putem Facebook stranice Priređivača nagradne igre https://www.facebook.com/grandcasinoadmiral/ te Web stranice http://www.grandcasinoadmiral.hr/.

OSTALE ODREDBE
Članak 10.
Pravila stupaju na snagu nakon što Ministarstvo financija na njih da suglasnost.
Članak 11.
Priređivač se obvezuje 5% utvrđene vrijednosti nagradnog fonda odmah uplatiti u korist Hrvatskog crvenog križa.
Članak 12.
U slučaju spora između igrača i Priređivača ove nagradne igre, nadležan je sud u Zagrebu.